Form xác nhận thông tin…..

    THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

    THÔNG TIN THỢ THI CÔNG    Số lượng keo(bao)

    Mức tiền nhận(VNĐ):

    TK Ngân hàng